Voor wie

Doelgroep

Iedereen wil graag meedoen in de maatschappij en erbij horen. Voor mensen met een beperking is dit niet vanzelfsprekend. Op het moment dat hier ondersteuning bij gevraagd wordt is Passe-Partout er voor het kind, de adolescent, het gezin en het gehele systeem.

Passe-Partout Zorg biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan kinderen en (jong)volwassenen van met een ontwikkelbeperking zoals:

  • ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD)
  • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity)
  • DisorderGTS: Gilles de la Tourette
  • Sociaal Communicatieve Stoornis
  • NLD: Nonverbal Learning Disabilities
  • DCD: Developmental Coordination Disorder
  • ODD: Oppositional Defiant Disorder
  • Angststoornissen
  • Hechtingsproblematiek
  • en aanverwante beperkingen

en/ of een verstandelijke beperking (minimaal IQ van 60)

Ouders/verzorgers & sociaal systeem

Een gezin en familie zijn -samen met andere mensen in een systeem- vaak ontzettend belangrijk voor iemands ontwikkeling. Je bent immers samen opgegroeid, je wordt door elkaar gevormd.

Ook als iemand problemen ervaart en hulp nodig heeft, is er voor de omgeving een belangrijke rol weggelegd. Bij Passe-Partout hechten we er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden te betrekken bij de hulpverlening.

De begeleiding die passe-partout biedt is dan ook niet alleen op het kind of de jong volwassene gericht. Het heeft ook als doel om ouders/verzorgers, en andere belangrijke personen uit de omgeving, verder op weg te helpen en te betrekken in de hulpverlening.

Scholen

Passe-Partout Zorg vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met het onderwijs. Op deze manier kunnen zowel de scholen als Passe-Partout elkaar helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen en (jong) volwassenen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met scholen en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken.

Zo kunnen scholen pedagogische begeleiders van Passe-Partout Zorg inzetten om een bijdrage te leveren binnen het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden aan individuele kinderen op school, door stagebegeleiding te geven aan studenten die stage lopen, door specifieke voorlichting te geven aan docenten over ontwikkelingsstoornissen of door samen met school passend onderwijs te creëren dat aansluit bij specifieke leerlingen.

Werkgevers/bedrijven

Passe-Partout Zorg ondersteunt werkgevers bij het vinden of begeleiden van werknemers met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, adhd of een licht verstandelijke beperking.

Werkgevers van nu, willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze willen ook kansen geven aan mensen die anders wellicht aan de “zijlijn” blijven staan. Niet zo gek want deze mensen kunnen een grote meerwaarde zijn voor het bedrijf.

Het aantrekken van iemand met een beperking past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en toont de sociale betrokkenheid van een onderneming. Vandaar dat de overheid dit stimuleert. Dit maakt dat het naast een positieve inbreng ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

Wel vraagt het leiding geven aan deze mensen soms (tijdelijk) extra kennis en tijd. Bijvoorbeeld bij: onderlinge communicatie, sociale relaties, flexibiliteit, invoelingsvermogen, sociale know-how en (werk-)druk. Passe-Partout kan u ondersteunen met deze kennis.

Omdat er bij het aannemen van iemand met een arbeidshandicap papieren 'rompslomp' komt kijken kan dit voor bedrijven een argument zijn om het goede voornemen nog even op de lange baan te schuiven. Jammer aangezien zowel de werkgever als de werknemer/deelnemer elkaar veel kunnen bieden. Passe-Partout Zorg ondersteunt hierbij en kan de 'rompslomp' uit handen nemen.

Hoe de ondersteuning eruit ziet, is helemaal afhankelijk van de persoon en is zodoende resultaatgericht maatwerk. Doordat wij veel deelnemers/cliënten ook op andere levensgebieden begeleiden (bijvoorbeeld wonen en vrije tijd), hebben we veel kennis van de persoon en kunnen we integraal gericht te werk gaan. We gaan altijd uit van de eigen talenten en krachten. Deze proberen we af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden en de behoeftes van zowel de werknemer /deelnemer als de werkgever. De ondersteuning kan worden gefinancierd door UWV, AWBZ, gemeente of door werkgevers zelf.

Training & coaching interne werkbegeleiders / werkgevers

De praktijk leert dat adequate begeleiding en ondersteuning nodig is voor duurzame plaatsing van werknemers met een psychische- en/of ontwikkelbeperking. Kennis bij werkgever en collega’s, over de beperking en de gevolgen daarvan op de werkomgeving, is daarbij essentieel. Doormiddel van een training (eventueel gecombineerd met coaching), voor werkgevers en collega werknemers wordt de interne ondersteuning op de werkplek te versterkt.

Kinderopvang

Passe-Partout Zorg vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de kinderopvang. Op deze manier kunnen zowel de kinderopvang als Passe-Partout elkaar helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen en (jong) volwassenen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag met de kinderopvang en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken.

Een kinderdag verblijf kan pedagogische begeleiders van Passe-Partout Zorg inzetten om een kind te oberveren. Hierna kan de pedagogisch begeleider aan de hand van de beeldvorming adviezen en handvatten bieden aan de medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Hij stemt af met de ouders en indien van toepassing met de school. Wanneer het kind meer ondersteuning nodig heeft tijdens activiteiten kan ook <praktische ondersteuning> ingezet worden, die zich richt op het kind.

Passe-Partout Zorg biedt verschillende workshops en cursussen voor deskundigheidsbevordering. O.a. het ABC circuit (Autisme Belevings Circuit).