Psycho Motorische Therapie (PMT)

Psycho Motorische- Therapie (PMT) & Adventure therapie (AT)

Gedragsverandering door middel van Adventure- en Psycho Motorische Therapie:

“Door ervaring leert men”, hiervan gaat men uit bij Adventure Therapy (AT) en Psycho Motorische therapie (PMT). Door kinderen en jongeren in bepaalde actieve therapeutische activiteiten te zetten en ze hierin op een bepaalde manier te begeleiden doen ze ervaringen op waardoor ze alternatief gedrag aanleren. Men leert door te doen, niet door er over te praten.

Ongewenst gedrag zorgt ervoor dat activiteiten mislukken, maar door de juiste handvatten te bieden worden activiteiten een succes waardoor het kind een positieve ervaring op doet met het nieuw geleerde gedrag. Het kind gaat inzien dat dit alternatieve gedrag hem beter resultaat opleverd en met de juiste begeleiding in de daarop volgende periode zal het kind het gewenste gedrag gaan vertonen.

 

Wat is:

Adventure therapy/ervaringleren (AT).

•Psycho motorisch therapie (PMT).

•Emotie Regulatie Therapy (ERT).

 

Psycho Motorische Therapie (PMT).

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte en actieve vorm van behandeling. Door specifieke (beweging)situaties aan te bieden, beïnvloeden en begeleiden wordt probleemgedrag zichtbaar in de zaal, en zo kan de therapeut maar ook de cliënt (en betrokkenen) het gedrag leren begrijpen. Tevens kan er vervolgens actief geoefend worden met het aanleren van het gewenste alternatieve gedrag.

Binnen de sessies wordt een cliënt bewust gemaakt van zijn eigen gedrag door het onder te verdelen in ‘voelen, denken en handelen’. Vanuit de gestelde hulpvraag zijn doelen opgesteld met de cliënt en betrokkenen. Vanuit deze doelen worden sessies aangeboden waardoor er voor de cliënt de mogelijkheid ontstaat het gewenst alternatieve gedrag aan te leren.

Tevens wordt de omgeving van een cliënt waar mogelijk en noodzakelijk betrokken bij het traject, om de cliënt zo de gelegenheid te geven het nieuwe geleerde gedrag toe te passen in het dagelijks leven.

PMT bied uitkomst voor een breed scala aan problemen op sociaal-emotioneel gebied en wordt aangeboden op individuele-, groeps- en gezinsbasis.

 

Emotie Regulatie Therapie (ERT).

Problematiek op het gebied van emoties kan diverse (gecombineerde) oorzaken hebben. Bij sommige ligt er een diagnose aan de grondslag, bij een andere hebben bepaalde life-events veel invloed op het emotioneel functioneren, bij sommige komt het door overvraging en weer bij andere is het sterk karakter gebonden.

Binnen de ERT wordt gewerkt op  basis van Pyscho Motorische Therapie(PMT). Aanvankelijk wordt binnen de eerste sessies de problematiek in beeld gebracht/verklaart door de cliënt in specifiek ervaringsgerichte bewegingssituaties te plaatsen waarin het gedrag geobserveerd kan worden.

Als er een goed beeld is gevormd van de aard en oorzaakvan de betreffende emotie(s) (boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc.), worden er vervolgens doelen opgesteld en worden thematische ervaringsgerichte situaties aangeboden waarin de cliënt kan oefenen met het gewenste alternatieve en adequate uitingsgedrag.

Tevens wordt de omgeving van een cliënt waar mogelijk en noodzakelijk betrokken bij het traject, om de cliënt zo de gelegenheid te geven het nieuwe geleerde gedrag toe te passen in het dagelijks leven.

 

Adventure therapy/ervaringsleren (AT):

Adventure therapy vindt plaat op basis van ervaringsleren. Ervaringsleren is – het woord zegt het al – leren door te ervaren. Ervaringsleren gaat ervan uit dat leren en gedragsverandering het resultaat zijn van directe ervaringen. Deze ervaringen kunnen worden opgedaan door de deelnemers in doel-specifieke, avontuurlijke activiteiten te plaatsen en ze daarin doelgericht te begeleiden.

Definitie adventure therapy:

Adventure Therapy is het binnen therapeutisch kaders inzetten van avontuurlijke activiteiten, uitgevoerd in een natuurlijke omgeving, waarbij deelnemers fysiek uitgedaagd worden op zowel cognitief, affectief als gedragsniveau, met als doel rolpatronen te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te creëren….

Adventure therapy en ervaringsleren zijn succesvolle methodes die zowel individueel als in groepsverband ingezet worden, zoals binnen groepen jongeren, gezinnen en ouder-kind relaties. Binnen activiteiten doen de deelnemers nieuwe ervaringen op en krijgen ze de kans alternatief gedrag aan te leren. De activiteiten, die veelal in de buitenlucht plaats vinden, versterken het probleemoplossend vermogen, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, eigenwaarde en diverse sociale vaardigheden van de deelnemers.

Tijdens het traject worden de deelnemers begeleid de opgedane vaardigheden en vermogens toe te passen in het dagelijks leven (thuis, school, vereniging, etc). 

 

“A little less conversation, a little more action” (Elvis Presley)

 

3 Fases:

Het aanbod van Adventure Therapy en Psycho Motorische Therapie vindt plaats in 3 zo te noemen fases. Fase 1 en 2 bedragen individuele trajecten, fase 3 is een traject in groepsverband.

Fase 1 / Intensieve begeleiding: Vergelijkbaar met een normaal begeleidingstraject van PPZ. Echter worden er als extraAT/ervaringsleer en PMT sessies/activiteiten ingezet om bepaalde gestelde doelen van het begeleidingstraject te bereiken.

Fase 2 / Individuele therapie: Reeks van therapie sessies op basis van AT of PMT. Ingezet op specifiek gestelde therapeutische doelen.

Fase 3 / Groepsverband:  Vind plaats op basis van AT of PMT (of in combinatie) en er is een onderscheid tussen kortdurende en langdurende trajecten. Deze kunnen uit een lopen van een 3-daagse midweek- weekendtraining tot een wekelijkse trainingen van 12weken. Het is mogelijk dat meerdere fases tegelijkertijd lopen en/of dat fase 1 en 2  opgevolgd worden door fase 3