Werkwijze groepsbegeleiding & tijdelijk verblijf

Werkwijze logeer- & groepsbegeleiding


Passe-Partout Zorg geeft kinderen/jongeren de kans te spelen en activiteiten te ondernemen met leeftijdgenoten.

 

In een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen, waar rekening gehouden wordt met hun beperkingen, maar waar nadrukkelijk gekeken wordt naar wat het kind wél kan en wil! We werken met kinderen in groepsverband, maar door de begeleiding van 1 begeleider op 3 á 4 kinderen is er voldoende tijd en ruimte voor individuele aandacht. De begeleiding is niet alleen leuk en gezellig maar ook leerzaam. De medewerkers van Passe-Partout zorgen voor een veilige en gestructureerde omgeving, een uitdagend programma, professionele begeleiding en een goed contact met kind en ouders.

 

Onze begeleiding varieert van persoon tot persoon, van periode tot ontwikkelingsfase. 'Een maatje voor ieder kind!'

 

Er wordt vraaggericht gewerkt waardoor Passe-Partout Zorg een flexibele organisatie is. We blijven signaleren en afstellen om tot de gewenste doelen te komen.

 

Stimuleren van ontwikkeling doormiddel van Veiligheid, structuur, voorspelbaarheid en positiviteit

 

Als basis voor de ontwikkeling wordt er voor gezorgd, dat er veiligheid, warmte en vertrouwen is. Kinderen met een aan autisme verwante stoornis en/of ADHD zijn sterk gebaat bij routine, regelmaat, structuur (in tijd, ruimte, activiteit en materiaal) en maximale voorspelbaarheid. Dit maakt situaties voor hen overzichtelijk. Zo worden ze goed voorbereid op nieuwe situaties en overgangen. Hierdoor voelt een kind zich veilig en pas dan ‘durft’ een kind zich verder te ontwikkelen. Hierbij werken we met de methodiek van Colette de Bruin, genaamd 'Geef me de 5'.

 

Binnen deze structuur en voorspelbaarheid zullen wij flexibel blijven in het aanbrengen van veranderingen zodat het kind getraind blijft in het omgaan met verandering en ‘het onverwachte’ en zullen wij de ontwikkeling van het kind (sociaal, emotioneel, cognitief en lichamelijk) zoveel mogelijk stimuleren. De medewerkers zoeken daarbij constant naar een evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdaging en avontuur aan de andere kant. Ook hierbij wordt vanuit een stimulerende positieve houding gekeken naar de behoeften van elk kind apart. Positieve aandacht is een van de pijlers onder de aanpak van deze doelgroep.

 

 

Omgang met andere kinderen/jongeren

 

Passe-partout zorg biedt zorg waarbij elk kind in ruime mate individuele aandacht krijgt maar waar ook ruimte is voor (georganiseerd) samenspel. Daarbij vinden wij het belangrijk, dat het kind begeleid kan worden in de omgang met andere kinderen en op deze manier ‘vriendjes’ en ‘vriendinnetjes' kan hebben. Een maatje voor ieder kind. Dit is een behoefte die bij deze kinderen toch vaak aanwezig is, maar waarin het kind veel begeleiding nodig heeft.

 

 

Betrokkenheid ouders & contact met begeleiders

 

We vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers zoveel mogelijk betrokken worden bij de begeleiding van de kinderen. De persoonlijk begeleiders hebben dan ook regelmatig (telefonisch) contact met de ouders/verzorgers om de voortgang te bespreken. De frequentie hiervan kan onderling afgesproken worden. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers ten alle tijden contact opnemen als er vragen of punten zijn die ze graag willen bespreken. Na ieder weekend, activiteit en begeleidingsmoment wordt een kort voorgangsverslag geschreven aan de hand van het begeleidingsplan. Deze voortgang wordt regelmatig met de ouders besproken.

 

Momenteel zijn we bezig om een module op de site te maken waar u kunt inloggen om het verslag en de foto’s van de logeerweekenden te bekijken. Zo kunt u in de thuissituatie de belevingen van uw zoon/dochter samen bespreken en blijft u erbij betrokken. Tot die tijd kijgt u na ieder weekend de foto's op een cd-rom thuis gestuurd.

 

 

Activiteitenprogramma

 

Het team biedt de kinderen/jongeren activiteiten aan die aansluiten bij hun belevingswereld, waardoor de ontwikkeling van het kind/jongere wordt gestimuleerd. Activiteiten vinden zowel binnen- als buitenhuis plaats. Voorbeelden van activiteiten zijn creatieve activiteiten (zoals klussen, schilderen, vogelhuisjes maken etc.), sportactiviteiten (zoals skaten, voetballen, mountainbiken etc.) meiden activiteiten (zoals sieraden maken, foto-shoot etc.). Ook worden er uitstapjes gemaakt (zwembad, speeltuin, boerderij etc.) Het activiteitenprogramma wordt aangepast aan de leeftijden, interesses, beperkingen, mogelijkheden en wensen van de desbetreffende groep en de individuele deelnemer. De kinderen/jongeren hebben inspraak bij de samenstelling van het activiteiten programma. Naast de activiteiten wordt er voldoende ruimte gemaakt voor rustmomenten.

 

Ook jongeren van 14 t/m 18 jaar hebben buiten schooltijd behoefte aan opvang en begeleiding. Een plek waar met andere jongeren activiteiten kunnen ondernemen, of gewoon lekker kunnen “hangen” met leeftijdgenoten. Passe-Partout Zorg biedt ook voor deze jongeren de mogelijkheid voor groepsbegeleiding. De activiteiten worden in overleg met de jongeren gepland. 

 

 

Groepsomvang & samenstelling

 

De groepjes worden ingedeeld naar aanleiding van de leeftijd, beperkingen, mogelijkheden en wensen van de kinderen/jongeren. We werken in een klein groepsverband. 1 begeleider werkt met maximaal 4 kinderen/jongeren zodat er voldoende tijd en ruimte is voor individuele aandacht. Daarnaast is er een achterwacht beschikbaar voor onverwachte situaties waar even extra begeleiding nodig is. We streven ernaar ieder weekend dezelfde samenstelling van de groep te hanteren. Ieder groepje heeft daarnaast zijn eigen vaste begeleider die altijd het gehele weekend aanwezig is. Bij een aantal activiteiten word ervoor gekozen om 2 subgroepjes samen te voegen.

Deskundigheid medewerkers

 

Voor de kinderen en hun ontwikkeling is het erg belangrijk dat hun behoeften gezien en begrepen worden en dat hierop ingespeeld wordt. Er wordt dan ook uitsluitend gewerkt met begeleiders die een pedagogische opleiding en ervaring hebben met deze doelgroep. Kennis van de problematiek en mogelijkheden van de doelgroep is bij ons een pré.

Begeleidingsplan: Het is niet alleen leuk en gezellig maar ook leerzaam!

 

Tijdens de logeer- & groepsbegeleiding wordt er o.a. gewerkt aan het vergroten van de sociale vaardigheden, het verkleinen van angsten, het vergroten van de zelfredzaamheid, het vergroten van het zelfvertrouwen, het uitbreiden van interesses en het ontlasten van de gezinssituatie. Ieder kind krijgt daarnaast een eigen begeleidingsplan op maat dat opgesteld wordt door de persoonlijk begeleider (mentor) samen met de ouders/verzorgers.

 

Vervoer


De kinderen/jongeren worden voor de logeer- & groepsbegeleiding thuis opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. Ook bestaat de mogelijkheid om de kinderen/jongeren zelf naar de locatie te brengen.

 

Hoe verloopt de procedure?

 

Indien u interesse heef in één van onze diensten kunt u uw kind telefonisch of via onze website aanmelden bij Passe-Partout Zorg. Na aanmelding nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor een kosteloos en vrijblijvend informatie- en/of intakegesprek.

 

Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we of Passe-Partout Zorg iets voor u en/of uw gezin kan betekenen .

 

Indien u besloten heeft gebruik te willen maken van onze diensten bekijken we samen welke groepje het beste past bij de zorgvraag, wensen en behoeften van uw kind. Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek met de begeleider van de logeer- of groepsbegeleiding. Deze begeleider stelt in overleg met u een individueel begeleidingsplan op. Hierin komen de doelen te staan waarmee we aan de slag gaan. De oudere kinderen mogen zelf meepraten bij het opstellen van de doelen.

 

Na ieder begeleidingsmoment zorgen de begeleiders voor voortgangsverslagen binnen het cliëntdossier. Deze voortgang wordt regelmatig met de u besproken en beschreven in verslagen die u kunt gebruiken richting CIZ, Bureau Jeugdzorg of andere instellingen.

 

Op vooraf afgesproken momenten zijn er evaluatiegesprekken met de begeleider zelf. Tijdens deze gesprekken bespreken we of de vooraf opgestelde leerdoelen al dan niet behaald zijn en hoe we eventueel verdere ondersteuning kunnen bieden. Het begeleidingsplan wordt hierna indien nodig aangepast.

 

Daarnaast bespreken we tijdens deze gesprekken de werkwijze en passen wij deze zo nodig aan.

 

 

Locatie

 

De logeerbegeleiding vindt veelal plaats op onze boerderij in het buitengebied van Meijel. Hier beschikken we over een grote buitenspeelplaats met verschillende speelmogelijkheden (fietsen, hutten bouwen, skelteren, verschillende sporten zoals voetballen, tafelvoetbal en badminton, grote zandbank met speeltoestel etc.) Ook heeft de locatie verschillende activiteitenruimten en bijgebouwen (klus en knutselruimte, tvkamer, speelkamer, leeshoek, logeerhuisjes, dierenverblijf). De locatie biedt persoonlijkheid,  rust en ruimte voor onze doelgroep. De ontwikkeling van de kinderen/jongeren wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van de vele activiteitenmogelijkheden en dieren.

Voor de groepsbegeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende locaties.

 

Aanmelden voor een kosteloos informatie- en/of intakegesprek?

 

Indien u interesse heeft in één van onze diensten kunt u zich aanmelden doormiddel van het invullen van ons aanmeldformulier 

 

We nemen hierna binnen 72 uur contact met u op om een afspraak te maken voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we of Pass-Partout Zorg iets voor u en uw gezin kan betekenen.

 

Ook kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Passe-Partout Zorg: 0642636978 of een mail te sturen naar info@passepartoutzorg.nl.