Klachten- & privacyregelement

Klachtenreglement

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Hoor en wederhoor

Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Passe-Partout over een klachtenreglement.

Klachten nemen we serieus

Indien wij een klacht ontvangen, nemen we deze zeer serieus. We halen hieruit de belangrijke signalen over ons eigen functioneren. Op basis hiervan zullen we dan ook conclusies trekken aangaande onze verbeterpunten. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van producten en diensten zal hierbij leidraad zijn. Een klacht wordt door ons gezien als een gratis advies!

Klachtenreglement

U kunt ons klachtenreglement op deze pagina downloaden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 06-42636978

Klachtenregelement Passe-Partout

 

Privacyverklaring Grijp 

Wij geloven in een betekenisvol leven voor alle inwoners van Nederland. Daar zetten wij ons iedere dag voor in: samen met u, uw familie, vrienden, kennissen en de buurt of wijk. Soms hebben we daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig. Hoe we uw gegevens bewaren en wat we ermee doen, kunt u lezen in deze privacyverklaring. 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Grijp is bereikbaar per mail, post of telefoon.

T    06 42 63 69 78 

 info@passepartoutzorg.nl

P   Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen 

Waarom verwerken wij gegevens van u? 

Grijp verwerkt persoonsgegevens en soms ook bijzondere gegevens (medische gegevens) om u te kunnen ondersteunen bij uw vraag. Voordat wij uw gegevens registreren in onze systemen vragen wij u altijd vooraf toestemming hiervoor. 

 De aan u gevraagde persoonsgegevens gebruiken wij om:

  • te kunnen vaststellen of u bent wie u zegt dat u bent (naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum)
  • een afspraak met u te kunnen maken (mailadres en telefoonnummer); 
  • bij u thuis langs te kunnen langskomen als dit nodig dit nodig is om uw ondersteuningsvraag te kunnen beantwoorden (adres gegevens). 

 Deze gegevens gebruiken we ook om uw ondersteuningsvraag in te vullen. 

Bijzonder privacygevoelige informatie 

Als dit nodig is om u te kunnen ondersteunen, vragen wij ook naar bijzonder privacygevoelige informatie, zoals informatie over uw gezondheid of financiële situatie. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Alleen uw directe hulpverlener heeft toegang tot deze informatie. 

 Gegevens die door uw hulpverlener worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als:

  • zij tot de organisatie van Grijp behoren én; 
  • als zij deze gegevens voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.  

Deze medewerkers werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van uw hulpverlener. 

 Gebruik voor bedrijfsvoering 

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.  Als wij uw gegevens verwerken in bijvoorbeeld onze managementrapportages, zijn deze gegevens niet naar u herleidbaar. Denk bijvoorbeeld aan statistische analyses, het evalueren en verbeteren van onze diensten en intern marktonderzoek.  

Vergoeden geleverde diensten 

Wij gebruiken uw gegevens ook voor het kunnen vergoeden van geleverde diensten door samenwerkingspartners en opdrachtgevers. 

Met wie kunnen wij uw gegevens delen? 

Samenwerkingspartners 

Als wij u ondersteunen, kan het nodig zijn dat Grijp uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met samenwerkingspartners. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst of contract.. 

Arts of specialist 

Als wij gegevens van uw (huis)arts of ander organisatie nodig hebben, dan vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Wij vertellen u dan waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke gegevens het gaat. Pas als u schriftelijk toestemming geeft, mogen wij deze gegevens bij de betreffende arts of organisatie opvragen. 

Hoe informeren wij u? 

Wij informeren u als wij gegevens van u gaan verwerken. 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd? 

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Uiteraard volgen we daarbij de wettelijke eisen en richtlijnen. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of dan op basis van de Archiefwet is vereist. 

 Wat zijn uw rechten? 

  • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Grijp van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijke aanvraag doen om uw gegevens in te zien. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.  
  • Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).  
  • U kunt, in een aantal gevallen, vragen om uw gegevens te verwijderen of te wissen (artikel 17 AVG).  
  • Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Grijp van u verwerkt doorgeven aan een andere organisatie?  Dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). 
  • Ook kunt u vragen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG

 Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u uw vraag sturen aan info@passepartoutzorg.nl

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig door te lezen. 

Privacyreglement

U kunt op deze pagina ons privacyreglement downloaden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0642636978.

Privacyregelement Passe-Partout